HOTLINE

+84 234 3961 358

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết hợp đồng với TCT ĐSVN

Ngày 30/12/2016, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quý cổ đông tải Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu