HOTLINE

+84 234 3961 358

Hợp đồng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Ngày 22/12/2016 Công ty đã ký Hợp đồng  với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc về việc  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.