HOTLINE

+84 234 3961 358

Nghị quyết của HĐQT về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 07/02/2017, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý cổ đông quan tâm xin tải văn bản  tại đây