HOTLINE

+84 234 3961 358

VSD Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 01/12/2016, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có văn bản số 2652/TB-VSD về ngày đăng ký cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên.