Thành tích khen thưởng

Quá trình thành lập, phát triển với quyết tâm và nỗ lực của toàn doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước. Đóng góp thiết thực trong công tác phát triển kinh tế, ổn định an ninh-chính trị của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng xứng đáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Xem thêm Hồ sơ năng lực công ty