Công bố kết quả quan trắc môi trường Khu công nghiệp Phú Bài Giai đoạn I, II năm 2023

     Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp công bố kết quả quan trắc môi trường Khu công nghiệp Phú Bài Giai đoan I, II năm 2023.