Công bố kết quả quan trắc môi trường Khu công nghiệp Phú Bài Giai đoạn V, đợt 1 năm 2023

   Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp công bố kết quả quan trắc môi trường Khu công nghiệp Phú Bài Giai đoan V, đợt 1 năm 2023.